Contactez Khun Phim: 089-8685781 ,077-961711

E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.1. Aide et suivi du montage du dossier, 5 000 baths :
- Inscription TLS et prise de rendez-vous.
- Vérification des documents et conseils.

EN PLUS :

2. Traductions des documents en thai à traduire si nécessaires, 800 baths/doc.
3. Assurance couvrant la période du séjour.
4. Réservation du billet, 300 baths/pers.

(Le demandeur DEVRA obligatoirement se présenter à Bangkok pour donner ses empreintes digitales)

   

Liste des documents pour l’invitant / garant :

1. Attestation d'accueil originale établie par la mairie de résidence de l'accueillant couvrant la période de séjour envisagée.
(ou Photocopie de la réservation d'hôtel confirmées couvrant la période de séjour envisagée dans l'ensemble de l'espace Schengen ou photocopie d’un titre de propriété ou d’un bail de location d'un logement en France au nom du demandeur)

2. Photocopie de l'attestation d'accueil originale établie par la mairie de résidence de l’accueillant couvrant la période de séjour envisagée.

3. Lettre d'engagement de prise en charge par le garant des dépenses de toute nature du demandeur pendant son séjour

4. Justificatif du lien du garant avec le demandeur (ou à défaut, un courrier du garant expliquant la nature de ses relations avec le demandeur, et les raisons du voyage envisagé)

5 Justificatifs d'emploi et de ressources du garant (Dernier avis d'imposition, trois derniers bulletins de salaire ou inscription au registre du commerce, relevés bancaires des 3 derniers mois, etc.)

6 . Photocopie des justificatifs d'emploi et de ressources du garant

7. Photocopie du passeport du garant et/ou de l'invitant

8 . Copie des tampons d'entrée et de sortie de Thaïlande du garant et/ ou de l'invitant, si ce dernier réside habituellement hors de Thaïlande

Liste des documents du demandeur
สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาให้เรา (สำหรับผู้ขอวีซ่า)

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า"VIS”สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไปท่านไม่จำเป็นต้องแสกนลายนิ้วมือ
กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า
กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)

2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป
ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด

3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (สำเนา)
(หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย
2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) (สำเนา)

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)

6. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา วงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโรหรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)

7 หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie") ของ
บุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)
(สำเนาการจองโรงแรมตลอดการพำนักในเขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส)

9. หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร

10. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร(หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)

11.หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกันตัวจริงและ(สำเนา)
เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน

12.หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)

13.หากผู้ค้ำประกันหรือเจ้าบ้านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องแสดงตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย

14.รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคารฉบับจริงและฉบับแปล
ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)